Vedtekter

Skrevet av Anita Yttrehus Aasheim

Vedtekter


Vedtatt på konstituerende møte 13. desember 1986
Endret siste gang 1. november 2014 under Landsmøtet

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Landsforeningen for Prader-Willis syndrom.

§ 2 Formål

Foreningens formål er å organisere alle som er født med Prader-Willis syndrom (PWS), og andre med interesse for syndromet i den hensikt å:

Utøve en rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet til foreningens medlemmer.
Spre kunnskap om PWS i samfunnet generelt, og spesielt til enheter som sykehus, barnehager, skoler, boliger og bedrifter.
Arbeide for at myndighetene skal få kunnskap om de spesielle utfordringene som følger syndromet.

§ 3 Medlemskap

Medlemmer av Landsforeningen for Prader-Willis syndrom kan være personer med Prader-Willis syndrom, deres foreldre, søsken og andre interesserte. Alle medlemmer som har fylt 15 år har lik møterett, tale- og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge som representant.

Foreningen har to kategorier medlemskap: familiemedlemskap og individuelt medlemskap. Familiemedlemskap forutsetter at medlemmene bor i samme bolig. Hvert medlem som har fylt 15 år i et familiemedlemskap, regnes som tellende medlem, forutsatt at medlemskontingenten er minimum kr 50,- pr. tellende medlem.

Når en person med diagnose PWS bor i samme bolig som foreldre/pårørende, skal det tegnes familiemedlemskap. Enkeltpersoner og enheter skal tegne individuelt medlemskap. Medlemmer er økonomisk ansvarlig for egen skyldig kontingent, andre avgifter vedtatt av landsmøtet og/eller utfakturerte produkter levert av foreningen.

§ 4 Innmelding og utmelding

Innmelding skal skje skriftlig til foreningens styre. Medlemskapet gir ingen rettigheter før kontingenten er registrert mottatt av foreningen.

Utmelding må skje skriftlig og være innkommet til styret (kasserer) innen kalenderårets utgang. Plikten til å betale påløpt kontingent eller annen gjeld til foreningen bortfaller ikke ved utmelding.

§ 5 Økonomi og kontingent

Foreningens økonomiske grunnlag er innbetalt medlemskontingent og midler fra offentlige etater. Kontingenten fastsettes av landsmøtet og betales årlig.

§ 6 Medlemmenes plikter

Den som har akseptert et tillitsverv, plikter etter beste evne å utføre oppdrag pålagt av landsmøtet eller styret. Medlemmene bør være positive til å påta seg tillitsverv eller komitéarbeid. Foreningens drift er avhengig av aktiv deltakelse i styre- og likemannsarbeid.

§ 7 Styret

Landsforeningen ledes av et styre på fem medlemmer som velges av landsmøtet. Likeledes velger landsmøtet to varamedlemmer. Valgbare er alle medlemmer som har fylt 18 år når valget finner sted.

Styret skal ivareta foreningens ledelse og årlig avgi årsmelding og revidert regnskap. Kalenderåret er foreningens regnskapsår.

Styrets møter ledes av den av landsmøtet valgte leder/nestleder, og er beslutningsdyktig når minst tre av styrets medlemmer er til stede når vedtak fattes. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Styrets medlemmer får refundert dokumenterte utgifter i foreningens tjeneste.

Varamedlemmer har møte- og talerett, men ikke stemmerett.

Styret innkaller til landsmøte i henhold til § 8.

§ 8 Landsmøte

Landsmøte er foreningens høyeste myndighet, og er beslutningsdyktig når det er innkalt i henhold til vedtektene. Landsmøte skal avholdes hvert 2. år.

Alle medlemmer som har betalt forfalt kontingent, og som har fylt 15 år senest ved landsmøtets åpning, har stemmerett på landsmøte.

Deltakere på landsmøte kan medbringe skriftlig fullmakt og avgi stemme for ett annet medlem. Ingen kan avgi mer enn to stemmer inklusive egen stemme.

Varsel om landsmøtet sendes ut senest 2 måneder før møtet.

Innkalling med saksliste til landsmøte skal skje skriftlig og postlegges senest tre uker før møtet.  Årsmelding og revidert regnskap for de to foregående år, samt budsjettforslag for de kommende to år, publiseres på Landsforeningens hjemmeside.

Saker som medlemmer ønsker behandlet av landsmøtet, må være styret i hende senest 1 måned før møtet. Landsmøtet kan ikke gjøre vedtak i saker som ikke er oppført i den utsendte innkallingen.Ordinært landsmøte skal behandle:
 • Godkjenning av innkalling, saksliste og fremlagte fullmakter
 • Valg av møteleder
 • Valg av to referenter, disse undertegner møtereferatet sammen med møteleder
 • Revidert regnskap for to år
 • Årsmeldinger for to år
 • Fastsettelse av kontingent
 • Forslag til kommende års budsjett
 • Valg i henhold til § 7
  • Leder
  • Nestleder
  • Sekretær
  • Kasserer
  • 1 styremedlem
  • 2 varamedlemmer
  • Valg av revisor
  • Valg av valgkomite (3 personer)
  • Mottatte saker
  • Eventuelt

Hvis noen av de stemmeberettigede landsmøtedeltakerne krever det, skal valgene gjennomføres skriftlig.

Ekstraordinært landsmøte holdes etter styrets vedtak eller når minst ¼ av medlemmene krever dette skriftlig.

§ 9 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer behandles på ordinært eller ekstraordinært landsmøte og krever 2/3 stemmeflertall blant de fremmøtte. Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart etter gyldig vedtak.

§ 10 Oppløsning

Oppløsning av landsforeningen kan besluttes med 2/3 flertall av landsmøte etter at dette har blitt foreslått for og drøftet av det foregående ordinære landsmøtet. Minst halvparten av de stemmeberettigede medlemmene må delta i avstemningen. Er deltagelsen i avstemningen under 50%, kan forslaget vedtas av første etterfølgende ordinære eller ekstraordinære landsmøte med vanlig flertall blant de fremmøtte.